Mối Hàn Thẳng Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Mối Hàn Thẳng Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight là sản phẩm kết nối nhiều vật tư tiếp địa (bằng kim loại) một cách nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản nhất. Sử dụng phản ứng nhiệt nhôm để hòa tan các cực kim loại hoàn toàn, để tạo ra một mối liên kết dạng phân tử có độ bền chắc cao. Toàn bộ quá trình nhiệt nhôm và hình thành mối nối được xảy ra trong khuôn kín và bộ tay kẹp chuyên dụng. Khuôn và tay kẹp được làm từ một loại vật liệu chống cháy nổ cao cấp.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

quy cach bang dong tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

20x3#45BB1-203HK
25x3#65BB1-253HK
25x4#90BB1-254HK
25x6#150BB1-256HK
30x2#65BB1-302HK
30x3#90BB1-303HK
30x4#115BB1-304HK
30x5#115BB1-305HK
31x3#90BB1-313HK
31x6#150BB1-316HK
38x3#115BB1-383HK
38x5#150BB1-385HK
38x6#200BB1-386HK
40x3#115BB1-403HK
40x4#150BB1-404HK
40x5#150BB1-405HK
40x6#200BB1-406HK
50x3#150BB1-503HK
50x4#200BB1-504HK
50x5#200BB1-505HK
50x6#250BB1-506
HK


 Mối Hàn Thẳng Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng